Podmínky pro používání

Podmínky pro používání

1. Rozsah platnosti

Použití těchto webových stránek nabízených společností SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG a/nebo jejími dceřinnými společnostmi ve světě (dále jen: webové stránky SEW-EURODRIVE) je přípustné výhradně na základě těchto podmínek. Platnost těchto podmínek používaných v aktuální verzi se přijímá při registraci popsané v bodě 2, nebo, pokud není vyžadována zvláštní registrace, přijetím do používání.

Podmínky používání mohou být v jednotlivých případech doplněny, upraveny nebo nahrazeny dalšími podmínkami, například pro nákup nebo prodej výrobků a/nebo služeb.

2. Registrace

V zájmu bezpečnosti transakcí jsou některé webové stránky SEW-EURODRIVE chráněny heslem a tím tedy přístupné pouze registrovaným uživatelům. Přístup na některé webové stránky SEW-EURODRIVE je možný pouze s oprávněním a tím jsou přístupné jen uživatelům aktivovaným ze strany SEW-EURODRIVE. Nárok uživatele na registraci a/nebo aktivaci je však výslovně vyloučen. SEW-EURODRIVE je oprávněna zrušit oprávnění pro přístup tím, že zablokuje přístupová data, bez udání důvodů, zejména pokud uživatel při registraci poskytl nepravdivé údaje nebo již není oprávněn k používání webových stránek SEW-EURODRIVE chráněných heslem nebo vyžadujících aktivaci, nebo pokud při manipulaci s přístupovými údaji porušil příslušné zákony nebo due diligence.

Uživatel je povinen poskytnout při registraci pravdivé a úplné údaje a všechny pozdější změny ihned nahlásit SEW-EURODRIVE.
Registrace se provádí tak, že uživatel zadá své jméno a e-mailovou adresu a nastaví heslo. Následně SEW-EURODRIVE odešle e-mail s odkazem pro potvrzení na e-mailovou adresu zadanou uživatelem při registraci. Přístup na stránky chráněné heslem se aktivuje, jakmile uživatel klikne na odkaz pro potvrzení, aby ověřil sám sebe jako majitele e-mailové adresy zadané v procesu registrace. Uživatel zajistí, že mu dojdou e-maily, které budou odeslány na e-mailovou adresu, kterou uvedl.

3. Práva a povinnosti uživatele

Na informace a software poskytnutý SEW-EURODRIVE ke stažení se vydává jednoduchá, nevýhradní a nepřenosná licence, pokud je to dohodnuto, nebo pokud to nebylo dohodnuto, taková, jaká odpovídá účelu, který SEW-EURODRIVE sledoval při poskytnutí a přenechání.

V rámci poskytování softwaru nemá uživatel nárok na zveřejnění zdrojového kódu. Výjimkou jsou zdrojové kódy open source softwaru, jehož licenční ujednání zveřejnění zdrojového kódu předepisují a tím tedy mají přednost před těmito podmínkami. V tomto případě SEW-EURODRIVE poskytne zdrojový kód oproti úhradě nákladů.

Uživatel zajistí, aby informace, software, dokumentace, stejně jako uživatelská data poskytnutá při registraci, nebyly přístupné třetím stranám. Uživatel není oprávněn distribuovat, pronajímat nebo jiným způsobem přenechávat informace, software, dokumentaci a uživatelská data poskytnutá při registraci. Pokud není příslušnými právními předpisy povoleno jinak, nesmí uživatel software ani jeho dokumentaci měnit, zpětně vyvíjet nebo překládat ani nesmí odstraňovat jeho části. Uživatel může vytvořit záložní kopii softwaru, pokud je tato kopie potřebná k zálohování pro budoucí použití na základě těchto podmínek.

Uživatel je odpovědný za všechny objednávky a další aktivity provedené s danými uživatelskými údaji. Pokud uživatel zjistí, že třetí strany zneužívají uživatelské údaje, je povinen oznámit toto SEW-EURODRIVE ihned v písemné formě (zejména prostřednictvím e-mailu). Po obdržení oznámení může SEW-EURODRIVE odepřít přístup s těmito uživatelskými údaji k heslem chráněné oblasti.

Uživatel může kdykoli písemně požádat o vymazání své registrace, za předpokladu že vymazání není v rozporu s běžícími smluvními vztahy. SEW-EURODRIVE v takovém případě odstraní všechny uživatelské údaje a ostatní uložené osobní údaje uživatele. SEW-EURODRIVE má právo kdykoli odepřít přístup k webovým stránkám SEW-EURODRIVE, zejména pokud uživatel poruší své povinnosti vyplývající z těchto podmínek.

Uživateli se při používání webových stránek SEW-EURODRIVE zakazuje:

  • způsobit škodu osobám nebo porušit jejich osobní práva;
  • porušit průmyslová ochranná a autorská práva nebo jiná vlastnická práva;
  • předat obsah s viry nebo jiné programy, které mohou poškodit software;
  • porušovat dobré mravy;
  • zadávat, ukládat nebo zasílat nepovolené hypertextové odkazy nebo obsahy zejména v případě, že tyto hypertextové odkazy nebo obsahy porušují povinnost zachovat důvěrnost nebo jsou nezákonné, nebo
  • rozšiřovat spamy, reklamu nebo nesprávné varování před viry, chybnými funkcemi a jinými, nebo vyzývat k účasti v soutěžích, letadlech, řetězových dopisech, pyramidových hrách nebo k obdobným akcím

4. Duševní vlastnictví

Informace, software, dokumentace, texty, obrázky, grafika, zvukové soubory, soubory s videem a animací a jiné soubory (dále jen "materiály") na webových stránkách SEW –EURODRIVE jsou autorsky chráněny v souladu s právními předpisy. Všechna práva k nim jsou ve výhradním vlastnictví SEW-EURODRIVE. Uživatel musí tato práva dodržovat dle §§ 69a a násl. autorského zákona zůstávají nedotčeny.

Úplná nebo částečná reprodukce, distribuce, přenos, úprava nebo používání webových stránek SEW-EURODRIVE (elektronicky nebo jinak) pro veřejné nebo komerční účely je bez předchozího souhlasu společnosti SEW-EURODRIVE zakázáno. To platí i pro značky a ochranné známky, označení a loga SEW-EURODRIVE a jejích dceřiných společností.

Kromě práv výslovně udělených v těchto podmínkách používání SEW-EURODRIVE neuděluje uživateli poskytnutím materiálů na webových stránkách SEW-EURODRIVE žádná další práva, jedno jakého druhu, zejména autorská práva, právo k používání názvu společností a práva duševního vlastnictví, jako jsou patenty, užitné vzory, průmyslové vzory a ochranné známky. SEW-EURODRIVE není také povinna udělit tato práva.

5. Odkazy a linky

Na webových stránkách SEW-EURODRIVE se nacházejí linky na jiné stránky na internetu. SEW-EURODRIVE prohlašuje, že ve chvíli vložení linku na její stránky neobsahovaly příslušné propojené stránky nezákonný obsah. SEW-EURODRIVE nemůže ovlivnit aktuální a budoucí podobu a obsahy odkazovaných / propojených stránek. V tomto kontextu nemůže tedy SEW-EURODRIVE převzít záruku za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací a distancuje se od všech obsahů těchto stránek, které byly změněny po vytvoření propojení. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy na externí webové stránky a jejich obsahy, umístěné na webových stránkách SEW-EURODRIVE.

6. Obsah online nabídky / záruka

SEW-EURODRIVE poskytuje na webových stránkách SEW-EURODRIVE určité informace a služby. SEW-EURODRIVE si výslovně vyhrazuje právo změnit, doplnit, odstranit části webových stránek SEW-EURODRIVE nebo celou nabídku, případně dočasně nebo s konečnou platností ukončit jejich zveřejnění.

SEW-EURODRIVE nepřebírá odpovědnost za nepřetržitou dostupnost webových stránek SEW-EURODRIVE a za to, že tyto webové stránky neobsahují viry. Uživatel je před stahováním materiálů pro svou vlastní ochranu a ochranu webových stránek SEW-EURODRIVE povinen přijmout vhodná bezpečnostní opatření.

Pokud jsou materiály na webových stránkách SEW-EURODRIVE přenechány nebo poskytnuty zdarma, je vyloučena odpovědnost za věcné a právní nedostatky. SEW-EURODRIVE neručí zejména za správnost, bezchybnost, neporušování ochranných a autorských práv třetích stran, úplnost a/nebo použitelnosti informací, softwaru nebo dokumentace. To neplatí v případě záměrného jednání nebo podvodu.

Materiály na webových stránkách SEW-EURODRIVE mohou obsahovat specifikace nebo obecné popisy technických možností výrobků, které v některých případech nemusí být k dispozici. Tak tomu je například při změnách produktů. Poskytnuté materiály jsou nezávazné a nepředstavují nabídky v právním smyslu. Požadované výkonnostní charakteristiky produktů se tedy musí dohodnout v jednotlivém případě při koupi.

SEW-EURODRIVE neposkytuje záruku, pokud není nutná záruka vyžadována např. podle zákona o ručení za výrobky, za úmyslné pochybení, hrubou nedbalost, za poškození života, těla nebo zdraví, za záruku kvality, za zamlčené vady nebo za porušení podstatných smluvních povinností. Náhrada škody za porušení zásadních smluvních povinností je však omezena na smluvně zajištěné, předvídatelné škody, pokud nedošlo k úmyslnému pochybení nebo hrubé nedbalosti.

Ustanoveními v bodě 6 nedochází ke změně důkazního břemene v neprospěch uživatele.

7. Kontrola exportu

Poskytnutí určitých informací a služeb může v závislosti na zamýšleném použití nebo konečném určení na základě příslušných vývozních předpisů EU, členských států EU a/nebo USA podléhat schválení, nebo může být zcela zakázáno. Přístup a přenášení materiálů a služeb umístěných na webových stránkách SEW-EURODRIVE může být realizováno jen tehdy, pokud je uživatelem zaručeno dodržování vývozních předpisů. V opačném případě smí SEW-EURODRIVE odepřít přístup na webové stránky SEW-EURODRIVE a k jejich obsahu.

8. Závěrečná ustanovení

Dodatečná ujednání vyžadují písemnou formu. Pokud nebudou části nebo jednotlivé formulace tohoto textu odpovídat, již odpovídat nebo ne zcela odpovídat platné legislativě, zůstávají zbývající části dokumentu ve svém obsahu a platnosti nedotčeny.

Místně příslušný soud je Bruchsal, pokud je uživatel obchodníkem ve smyslu obchodního zákoníku. Platí německé zákony s výjimkou obchodního práva EU.